Методична робота є одним зі способів управління навчально-виховним процесом. Питання підвищення фахової компетенції та творчості педагогів, упровадження в практику викладання ефективних і раціональних методів навчання, формування вмінь творчого використання новацій у навчальному процесі займають чільне місце в роботі з кадрами школи-інтернату.
      З 2011 року педагогічний колектив працює над навчально-методичною проблемою "Пошук та впровадження ефективних способів, прийомів, методів, технологій, що сприяють результативній організації навчально-виховного процесу в школі
". Для реалізації проблеми забезпечується співвідношення масових, групових та індивідуальних форм роботи.
У школі-інтернаті функціонують:
методична рада;
6 методичних об’єднань:
 вчителів початкових класів;
 вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
 вчителів природничо-математичного циклу;
вчителів художньо-естетичного циклу і основ здоров’я;
 вихователів 1-11 класів;
 класних керівників.
 школа молодого вчителя " Молодість і перспектива ”;
 динамічна група вчителів 5-6 класів;
 постійно діючий семінар з проблеми школи.
     Така система роботи з педкадрами в школі сприяє росту педагогічної майстерності.
Практикується заповнення методичних карт, діагностування і само діагностування педагогічної діяльності, що сприяє оволодінню педагогами навичками самоконтролю та самооцінки.
      Завдяки педагогічному моніторингу у міжкурсовий період систематизується повна інформація щодо ефективності та результативності методичної діяльності вчителя, а отримана інформація використовується під час проведення чергової атестації педагогічних працівників.
     Вже кілька років поспіль в школі спостерігається збільшення кількості проведених колективних методичних заходів. У результаті підвищуються вимоги у кожного вчителя до себе, формується критичне ставлення до своїх успіхів та невдач. Така організація методичної діяльності забезпечує вироблення відповідальності у кожного педагога за результати своєї праці, сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок самовдосконалення педагога.
В школі склалася система роботи з самоосвіти педагогів:
- планування самоосвіти;
- виступи на семінарах, МО, педрадах;
- творчі звіти;
- ознайомлення з ППД;
- реалізація післякурсової теми;
- самостійне опрацювання методичної і фахової літератури.
     Дирекція школи здійснює керівництво та контроль за методичною роботою та самоосвітою педагогів. Дане питання щорічно заслуховується на засіданнях педагогічної ради школи, нарадах при директорові, засіданнях методичної ради школи.